Program Kolaborasi Pusat STEM Di antara PPD LMS, Politeknik Ungku Omar & Kolej Komuniti Taiping 2021. -12 .4.2021